Yemen - South Aden blasts

Video

14 November, 2017
Blast hits security post in Yemen govt bastion