Syria - Ghouta airstrikes kills dozens

Video

16 March, 2018
Dozens killed in Ghouta airstrikes as thousands flee