Palestine - Prince Charles visits Bethlehem

Video

24 January, 2020
Palestine - Prince Charles visits Bethlehem