english.gazafloods2

Video

27 November, 2014
Floods in Gaza