Omal al-Bashir.

Omal al-Bashir.

Live Story
Sudan protests -- getty
Live Story
Live Story
Live Story
Omar Bashir
Live Story
Sudan  protests - AFP
Live Story