Karem Abu Salem crossing (Kerem Shalom)

Karem Abu Salem crossing (Kerem Shalom)